AVG TOESTEMMINGSVERKLARING GEGEVENSVERWERKING

Wet AVG

Vanaf 25 mei 2018 wordt op de nieuwe privacy wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) strenger gecontroleerd. Uiteraard willen wij als Laszlo en De Witte graag aan deze regels voldoen. Bij Laszlo en De Witte nemen we jouw privacy zeer serieus en verwerken en gebruiken we jouw informatie op een veilige manier.

In deze verklaring lees je welke gegevens we verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten m.b.t. onze verwerking van jouw persoonsgegevens zijn. We raden je aan dit document aandachtig door te nemen. Met vragen kun je altijd contact opnemen via contact@laszlodewitte.nl  of bel met 06-21 15 29 05

Wie is Laszlo en De Witte?

Laszlo en De Witte is een VOF, kantoorhoudende (3054 BA) te Rotterdam en (3524 LH) te Utrecht ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 61 90 14 23. Laszlo en De Witte is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Laszlo en De Witte heeft gegevens over jou in het bezit, omdat jij of jouw werkgever de gegevens aan ons hebt verstrekt.

Wat zijn jouw rechten?

  • Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Laszlo en De Witte over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
  • Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek bij Laszlo en De Witte kun je een verzoek doen om je gegevens te wijzigen, aan te vullen of verwijderen.
  • Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Laszlo en De Witte te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
  • Als een bepaalde verwerking op grond van het “het gerechtvaardigd belang ”van Laszlo en De Witte of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.
  • Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Laszlo en De Witte te verkrijgen. Laszlo en De Witte zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare (digitale) systemen is in te zien. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
  • In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Laszlo en De Witte je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Laszlo en De Witte

Een verzoek kan verstuurd worden naar contact@laszlodewitte.nl. Laszlo en De Witte zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Laszlo en De Witte dergelijk verzoek heeft ontvangen.
Indien Laszlo en De Witte je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Laszlo en De Witte verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies. Mocht dit in de toekomst wijzigen dan passen we dit aan in deze verklaring.

Kan deze toestemmingsverklaring worden gewijzigd?

Deze toestemmingsverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het toestemmingsverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze verklaring en de wijze waarop Laszlo en De Witte je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar contact@laszlodewitte.nl.  Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Laszlo en De Witte jouw gegevens verwerkt, kun je een email sturen naar bovengenoemde adres. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe gebruikt Laszlo en De Witte jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Laszlo en De Witte persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Laszlo en De Witte voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Laszlo en De Witte worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening & Klantbeheer

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,
gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Financiële administratie

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: (Bedrijf) Naam, Factuuradres, Openstaande saldo,NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, BTW- nummer, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Klantnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer
Grondslag: Wettelijke verplichting en Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

CRM en Marketing

Doeleinde: Direct marketing, nieuwsbrief, sales & communicatie
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media, Browser, Besturingssysteem, Gebruikers ID, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe is de beveiliging van de persoonsgegevens geregeld?

Laszlo en De Witte verwerken gegevens digitaal. Gegevens als CRM systemen, financiële administratie en klantendossiers zijn beveiligd door een wachtwoord. Laszlo en De Witte maakt regelmatig een back- up van haar cliëntenbestanden. Doordat Laszlo en De Witte regelmatig de laatste versie update van software installeert, zorgen zij ervoor dat deze software optimaal beveiligd is.